Az óvodakötelezettségről:
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

Az óvodai jogviszony új rendelkezése:
2021. július 1-től a köznevelési törvény lehetővé teszi, hogy a szülő tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, illetve különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem benyújtása alapján annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévet betölti a járási hivatal felmentheti az óvodába járás alól.  Határidőn túl csak a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek kérelmét fogadják el. A tartós gyógykezelésről csak szakorvos adhat véleményt.

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos új rendelkezés:
A szülő, a gyámhatóság kezdeményezheti a tankötelezettség halasztását abban az esetben, ha az a gyermek érdekét szolgálja. A halasztási kérelmet az Oktatási Hivatalhoz, mint a felmentést engedélyező szervhez kell benyújtani az iskolakezdés évének január 18.-ig. A kérelem elektronikusan is elküldhető, vagy az űrlap kinyomtatása után postai úton is továbbítható. A 18.-án feladott kérelmet még elfogadják, a későbbieket már nem.
Nem kell kérelmet benyújtani abban az esetben, ha szakértői bizottság a szülői kérelem beadása előtt már javasolta a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kora előtt megkezdje a tankötelezettséget. Ebben az esetben is január 18-áig kell benyújtani a kérelmet.

Óvodából - Iskolába

Segítség szülőknek a gyermek iskolaérettségének megítéléséhez:
Az iskolaérett gyermekre jellemző, hogy megváltoznak testének arányai (eltűnik a pocak, végtagjai megnyúlnak), megkezdődik a fogváltás. Testmagassága kb: 110- 120cm, testsúly pedig kb: 18-24 kg. Szeret mozogni, tud kúszni, mászni, csúszni, futni, fellépni, lelépni, dobni, szökdelni, ugrálni, gurulni. Nem veszti el könnyen az egyensúlyát. Képes emberábrázolásra, papírminták kivágására, gyöngyfűzésre, vonalon belüli színezésre. Önállóan képes gombolásra, cipőfűzésre, megkötésre, cipzár használatára. Ismeri saját testének részeit, meg is nevezi azokat, tudja a testrészek funkcióit. Emberfigura összeállítására képes részekből. Saját testének ismerete összefügg az én-fejlődéssel, és a téri irányok megértésével. Megmutatja a bal és jobb kezét és lábát, testének elülső és hátsó részét. A testéhez képest el tudja dönteni mi van előtte, mögötte, mellette.
Értelmi képességeinek jellemzői: 20-25percig képes a szándékos figyelemre. Gondolatait, érzelmeit szavakban is ki tudja fejezni. Tisztán beszél. Tájékozott önmagáról és környezetéről, tudja a nevét, lakcímét, testvérei, szülei nevét, foglalkozását. Megnevezi az évszakokat, tudja a főbb jellemzőit, felismeri az időjárás és az öltözködés összefüggését. Megnevezi a hét napjait, tudja a hónapok nevét. Vannak ismeretei a napszakokról, a környezetében élő növényekről, állatokról. Halmazműveleteket (hozzátevés, elvevés, pótlás) 10-es számkörön belül végez.
Szociális képességeinek jellemzői: Készen áll az iskolai életre, képes az együttműködésre társaival, felnőttekkel egyaránt.
Elfogadja az udvariassági szokásokat, a közösségi szabályokat, be is tartja azokat.
Érzelmi, akarati életének jellemzői: Várja az iskolát. Szívesen vesz részt a tevékenységekben, a rábízott feladatokat elvégzi. Feladatvégzés közben kitartó. Egyre önállóbb a tevékenységek végzése közben, képes a szabályok betartására. Hosszabb időre leköti a rajzolás, a színezés, a feladatlapok kitöltése.

Kapcsolat

Vilmányi Óvoda
3891 Vilmány, Fő út 133.

Óvodavezető: Lévainé Rimán Mária Judit

Telefon:
+36 46/387-598

E-mail:
vilmanyovi@freemail.hu

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntek-ig: 
7.00 - 17.00

Védőnő: 
Orosz- Géczi Nikolett

Háziorvos: 

Ügyeletes gyógyszertár: 


Családvédelmi szolgálat:
 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója Szülőknek az iskolakezdés halasztásával (óvodában maradás) és a 6 éves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban a 2022/2023 tanévre vonatkozóan:

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba (augusztus 31-ig a 6. életév betöltése) lépő gyermek még egy évig óvodai nevelésben részesüljön. Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek 6 éves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A szülő a Hivatal döntésének véglegessé válása után nem változtathatja meg a szándékát.
Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalommal (egy nevelési évre) lehet kérni.

Ha a szülő 2022. január 18-ig kézhez kapja a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni.
A részletes tájékoztató és 2021. december végétől a kéreleműrlap az Oktatási Hivatal Honlapján érhető el:
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/ Tankötelezettség- kezdési időpont halasztása
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/Tankötelezettség korábbi megkezdése
Elérhetőségek:
levelezési cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982
e-mail: ovoda@oh.gov.hu
telefon: (+36-1) 374-2310; (+36-1) 374-2414
               (+36-1) 374-2268;(+36-1) 374-2404
Kérelmező: A kérelmet a szülő/gyám vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.
A kérelem tartalma: A javasolt kéreleműrlap már 2021. december végétől elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).
A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékletet csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvodai fejlődési napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény. Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről.
Határidő: A kérelmeket 2022. január 18-ig lehet benyújtani. A január 18-ai határidő lejáratát követően benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal még méltányossági alapon sem fogadhatja be. 
A kérelem beküldése: 
a) az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül elektronikus úton, VAGY 
b) a kinyomtatott és aláírt papír alapú kérelmet postai úton, postacím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982.

A kérelmet nem lehet e-mailben küldeni!